Regulamin

REGULAMIN


OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „OMEGA”

 

W trosce o wysoki standard usług i satysfakcję Klientów prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie OW „OMEGA”.

 

1. „OMEGA” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych oraz turystycznych. Dokonanie wcześniejszej rezerwacji (uiszczenie zadatku) lub podpisanie umowy o świadczenie usług hotelowych jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu OW „Omega”.

2. Goście Ośrodka Wypoczynkowego zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu, a także do zasad współżycia społecznego w stosunku do innych gości Ośrodka.

3. „OMEGA” zapewnia:

 • warunki pełnego i odpowiedniego wypoczynku gościa;
 • godny pobyt gości;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku Wypoczynkowym.

Na życzenie gościa „OMEGA” świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • sprzątanie pokoju/domku i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas obecności gościa.
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i okolicą;
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie (sejfie).

4. Pokoje/domki są wykończone odmienną kolorystyką i stylem, z zachowaniem podobnego standardu. Widoczne na stronie internetowej zdjęcia mają jedynie charakter informacyjny, dlatego nie należy spodziewać się ulokowania w konkretnym pomieszczeniu. Rezerwowanie konkretnych pokoi jest dozwolone w ramach możliwości „OMEGA”.

5. „OMEGA” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie bezzwłocznie. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych w szczególności: przerwy w dostawie prądu, wody, a także złą pogodę. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

6. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka – w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego Ośrodka.

7. W Ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

8. Klient w dniu wyjazdu jest zobowiązany zgłosić personelowi lub tel. 601 77 30 45 o swoim wyjeździe i oddać otrzymane klucze, oraz pokój/domek osobie wyznaczonej przez kierownictwo Ośrodka Wypoczynkowego „OMEGA”.

9. Klient „OMEGA” nie może przekazywać pokoju/domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju/domku.

10. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godziny 09.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości. Za przedłużenie przez gościa pobytu w godzinach 10.00 – 16.00 naliczana jest oplata w wysokości 10 zł/h, za przedłużenie pobytu ponad godzinę 16.00 – naliczana jest oplata jak za całą dobę.

11. Wraz z kluczem do pokoju Klient otrzymuje klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych na klucz podczas trwania ciszy nocnej.

12. Wszyscy goście zobowiązani są do zakwaterowania w pokoju/domku. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez „OMEGA”, za dodatkową opłatą i po zakwaterowaniu.

13. Za pobyt psa/kota w domku pobiera się opłatę w wysokości 20.00 zł za dobę, należy to zgłosić w trakcie dokonania rezerwacji. Pobyt innych zwierząt niż psy/koty należy uzgodnić z pracownikiem Ośrodka Wypoczynkowego „OMEGA”. W pokojach exclusive pobyt zwierząt jest zabroniony. Gość jest zobowiązany do sprzątania po swoim zwierzęciu.

14. Klient domku przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom „OMEGA”, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką ono pozostaje.

15. „OMEGA” nie odpowiada za pozostawione w pokoju/domku mienie klienta. „OMEGA „ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczy wniesione zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. rzeczy które zostały powierzone „OMEGA” i umieszczone w depozycie.

16. „OMEGA” zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów o znacznych rozmiarach.

17. Ośrodkowi Wypoczynkowemu, dla zabezpieczenia należności za pokój/domek i inne usługi dostarczone osobie korzystającej z usług „OMEGA”, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych, przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

18. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. „OMEGA” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

19. Wpłacona w dniu meldunku kaucja zostanie zwrócona Klientowi w dniu wykwaterowania pod warunkiem braku jakichkolwiek szkód powstałych w domku/pokoju. „OMEGA” jest uprawniona do zaliczenia kaucji na poczet kary umownej wskazanej w umowie.

20. Zadatek nie jest zwrotny  w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. Jeżeli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w naszym Ośrodku „OMEGA”, wcześniej niż ustalono, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty, ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

21. Gość Ośrodka Wypoczynkowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody (uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych „OMEGA”), powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

22. Wszelkie uszkodzenia sprzętów bądź pomieszczeń oddawanych do użytku Gości, przejmujący odpowiedzialność winien zgłosić niezwłocznie po ich zaobserwowaniu.

23. Goście są obowiązani do bezzwłocznego zgłoszenia obsłudze Ośrodka Wypoczynkowego każdego wypadku z obrażeniami ciała Gości.

24. Prosimy o zamykanie drzwi oraz okien przed każdorazowym wyjściem z pokoju/domku.

25. W „OMEGA” obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

26. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju/domku tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa „OMEGA”, w granicach czasowych określonych tą zgodą.

27. Ze względu bezpieczeństwa w pokojach/domkach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia pokoju/domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju/domku będą odesłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek Wypoczynkowy przechowa te przedmioty przez okres 2 tygodni, następnie przedmioty te mogą zostać zniszczone.

29. W Ośrodku Wypoczynkowym:

 • zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
 • zabronione jest zapraszanie i przyjmowanie gości (osób niebędących osobami zameldowanymi w Ośrodku) w pokojach/domkach bez zgody kierownictwa
 • zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę
 • zabronione jest zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

30. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

31. Osobom naruszającym postanowienia regulaminu, „OMEGA” może odmówić dalszego świadczenia usług (rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym). Osoby te będą zobowiązane do bezzwłocznego opuszczenia pokoju/domku i nie będą uprawnione do żądania zwrotu kwoty wynagrodzenia za niewykorzystane świadczenia.

32. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów w pokojach/domkach obowiązuje bezwzględny !! ZAKAZ PALENIA !! Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku w tym na tarasach.

33. Regulamin OW „OMEGA” dostępny jest na stronie internetowej https://www.omega-skorzecin.pl/, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz w recepcji.

34. Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2015 roku.

 

CAŁY ZESPÓŁ OW „OMEGA” ŻYCZY
GOŚCIOM UDANEGO WYPOCZYNKU

REGULAMIN ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ – CERTYFIKAT

wersja certyfikatu w PDF

Zakaz kopiowania regulaminu bez zgody administracji!

Kopiowanie regulaminu oraz używanie go w innych serwisach jest surowo zabronione! Regulamin został napisany dla  FIRMY MIKAMAR-OŚRODEK “OMEGA” i nie wyrażamy zgody na dalsze rozpowszechnianie naszego regulaminu!

Prawa Autorskie
Wszelkie materiały zamieszczone w serwisie podlegają ochronie praw autorskich, jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie ich bez zgody autora jest surowo zabronione. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być przyczyną skierowania wniosku o złamaniu praw autorskich do Sądu.Rejonowego.
Firma Mikamar-Ośrodek “Omega” publikuje materiały, co do których otrzymał stosowną zgodę właściciela praw autorskich.